ข่าวสารและกิจกรรม

18 เมษายน 2567 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อนุเคราะห์น้ำดื่มเพื่อสนับสนุนในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสี อบต.อ่าวลึกใต้ ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2567

18 เมษายน 2567 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อนุเคราะห์น้ำดื่มเพื่อสนับสนุนในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสี อบต.อ่าวลึกใต้ ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2567

แชร์

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด  บริษัทฯ จึงได้อนุเคราะห์น้ำดื่มเพื่อสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสี อบต.อ่าวลึกใต้ ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้โดย วัตถุประสงค์ของโครงการนี้  มุ่งหวังส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวลึกใต้ ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา  ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพทำให้ร่างการที่แข็งแรงและสมบูรณ์


บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

การสร้างความได้เปรียบใน
ห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัททั้งในด้านราคาและคุณภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Optimized by Optimole