วิสัยทัศน์ของเรา

Vision and Mission of Company

รูปแบบการประกอบการณ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สกัดน้ำมันปาล์มดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ รวมถึงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“ใส่ใจพันธมิตร มุ่งมั่นพัฒนา สร้างความยั่งยืน”

การสร้างความได้เปรียบใน
ห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัททั้งในด้านราคาและคุณภาพ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจนี้

ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 

ALLIANCE INNOVATIVE SUSTAINABILITY

Optimized by Optimole