พวกเราเชื่อว่าใน Yield เฉลี่ย 16% นั้น ยังมีเกษตรที่ยังคงส่งผลปาล์มที่มี Yield 20% หรือสูงกว่านั้นอยู่ และพวกเราจะส่งเสริมคนกลุ่มนี้ ให้เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ Asian Plus+

  • ปฎิบัติทำมาตรฐานสินค้าเกษตร “มกษ.5702-2562” ส่งเสริมเกษตรกรทำปาล์มคุณภาพ
  • อบรมให้ความรู้วิธีทำปาล์มคุณภาพแก่เกษตรกร
  • สร้างมาตรฐาน การรับชื้อปาล์มคุณภาพและ ปฎิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเน้นหลักการ Quality over Quantity
  • มุ่นมั่นสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนและเป็นธรรม ระหว่าง โรงงานกับเกษตรกร Sustainable Supply chain
  • คู่ค้า เอเชียนพลัส Asian Plus+ หรือ “เกษตรกรปาล์มน้ำมันคุณภาพ” มีรายได้มากขึ้น
  • จัดทำระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แก่ คู่ค้า เอเชียนพลัส Asian Plus+

ลักษณะปาล์มคุณภาพ Asian Plus+

ทะลายปาล์มมีลักษณะตรงตามพันธ์ุ

1 ทะลายมีผลร่วงไม่น้อยกว่า 10 ผล (หรือ 1 รถกระบะมีเมล็ดร่วง 3-4 กระสอบปุ๋ย)*

ก้านทะลายยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร

น้ำหนักทะลายไม่น้อยกว่า 13 กิโลกรัม

ไม่มีสิ่งเจือปนติดมากับทะลายปาล์ม

ทะลายมีความสด ไม่ผ่านการบ่มหรือรดน้ำ

ปริมาณที่ผลปาล์มคุณภาพเทียบเท่าผลปาล์มทั้งหมด

Palm at a Glance

พื้นที่เพราะปลูกในจังหวัดกระบี่ 1.2 ล้านไร่
ปริมาณผลผลิตปาล์มของจังหวัด 3.8 ล้านตันต่อปี

Optimized by Optimole