ตำแหน่งงาน

ร่วมงานกับเรา

ค้นหาหมวดหมู่

ทั้งหมด
Career Type Filter

พนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย

(จำนวน 1 อัตรา)

ส่วนงานปฏิบัติการ

สำนักงานใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันที่ลงประกาศ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(จำนวน 1 อัตรา)

ส่วนงานบัญชีและการเงิน

สำนักงานใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันที่ลงประกาศ

พนักงานรับคลังสินค้าและพัสดุ

(จำนวน 1 อัตรา)

ส่วนงานกลยุทธ์

สำนักงานใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันที่ลงประกาศ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

(จำนวน 1 อัตรา)

ส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ

สำนักงานใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันที่ลงประกาศ

Optimized by Optimole
Career Form (TH)
ปี

ไฟล์แนบ (pdf ไม่เกิน 1MB ไม่ต้องส่งบัตรประชาชน และ ไม่ต้องระบุเชื้อชาติ ศาสนาใน Resume)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ถ้าหลังจากจ้างเข้ามาทำงานแล้วพบว่า ข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่าน และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่แนบมาพร้อมกับใบสมัครนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy หัวข้อ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ในกรณีที่ข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับแจ้งเรื่องการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ / หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในใบสมัครฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เรื่องการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล[ของพนักงาน]เรียบร้อยแล้ว (2) ข้าพเจ้าได้รับความยินยอม หรือมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นใน การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ / หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลผู้นั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และ (3) บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และ / หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้ ใบสมัคร ฉบับนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย

Career Form (EN)
Year

Attachment (pdf up to 1MB, no need to send ID card and no need to specify race and religion in Resume)

I hereby certify that all the information provided in this application form is true and accurate. If it is found after employment that the information in the application form, documents submitted, or details provided is false, the Company reserves the right to terminate my employment without any compensation or damages. Furthermore, I hereby certify that I have read and understood the Company's Privacy Policy on the protection of employee personal data, which is attached to this application form. You can also find more information in the Privacy Policy under the “Privacy Policy” section. In the event that I provide personal information of another person to the Company, I hereby certify and warrant that: (1) The relevant data subject has been informed of the collection, use, disclosure, and/or transfer of personal data as set forth in this application form and the Company's Privacy Policy on the protection of employee personal data. (2) I have obtained the consent of the data subject or have other legal grounds for the collection, use, disclosure, and/or transfer of the personal data of such person under applicable law. (3) The Company may collect, use, process, disclose, and/or transfer such personal data for the purposes under this application form in accordance with the law.