นโยบายของบริษัท

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ทั้งนี้บริษัทตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกด้าน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจไปในแนวทางที่ดีต่อสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทได้มีการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลัก
พื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนำหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาดุลยภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตนให้อยู่
ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และต้อง
ไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สินทางปัญญา

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ บริษัทจึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 1. บริษัทจะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 2. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัท ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 3. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 4. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานต่าง ๆ โดยจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
 5. บริษัทจะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 6. บริษัทจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปีเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 7. บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 8. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร
 9. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท
 10. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทเสนอต่อฝ่ายบริหาร
 11. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 12. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการ หรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อฝ่ายบริหาร
 13. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติ
 14. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอฝ่ายบริหาร
 15. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท
 16. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยตั้งมั่นในความยุติธรรม ความมีคุณธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ตั้งแต่ผู้มีส่วนได้เสียต้นน้ำของห่วงโซ่จนถึงปลายน้ำของห่วงโซ่ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทมีการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

กิจกรรมหลักของบริษัท
(Primary Activities)

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.ผู้ผลิต / คู่ค้า: การจัดซื้อผลิตภัณฑ์

- บริษัทมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าและให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการแข่งขันบนฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า จัดทำรูปแบบการค้าที่เหมาะสม และมีหลักการจ่ายเงินให้แก่คู่ค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

- บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบคือทะลาย ปาล์มสด ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระบวนการผลิตของบริษัท บริษัทจึง ใส่ใจตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผู้ค้า วัตถุดิบและพนักงาน เนื่องจาก การคัดเลือกทะลายปาล์มทีมีคุณภาพนั้นจะมาจากการคัดเลือกของ พนักงานที่ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการคัดเลือก รวมถึง มีการจัดตั้งโครงการ Asian Plus ที่สามารถส่งเสริมเกษตรกรคู่ค้า ทะลายปาล์มสดให้มีความรู้ลความเข้าใจในการตัดทะลายปาล์มสดที่มีคุณภาพทำให้บริษัทมีอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่สูงขึ้นเนื่องจาก คุณภาพของทะลายปาล์มสดที่บริษัทรับซื้อนั้นมีคุณภาพสูงขึ้นรวม ถึงบริษัทได้การจัดตั้งจุดรับซื้อเพื่อให้ผู้ค้าทะลายปาล์มสดทำให้ลูกค้าสะดวกในการส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 


- มุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและ คู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือ บริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิคและมีความเชื่อถือ ซึ่งกันและกัน 


- บริษัทสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน 


- ห้ามพนักงานเรียกรับ หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตหรือเป็น ผลประโยชน์ส่วนตัวจากคู่ค้า

2.การดำเนินธุรกิจ

- บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบคือทะลาย ปาล์มสด ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระบวนการผลิตของบริษัท บริษัทจึง ใส่ใจตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผู้ค้า วัตถุดิบและพนักงาน เนื่องจาก การคัดเลือกทะลายปาล์มทีมีคุณภาพนั้นจะมาจากการคัดเลือกของ พนักงานที่ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกรวมถึง มีการจัดตั้งโครงการ ASIAN PLUS+ ที่สามารถส่งเสริมเกษตรกร คู่ค้าทะลายปาล์มสดให้มีความรู้ลความเข้าใจในการตัดทะลายปาล์ม สดที่มีคุณภาพทำให้บริษัทมีอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่สูงขึ้น เนื่องจากคุณภาพของทะลายปาล์มสดที่บริษัทรับซื้อนั้นมีคุณภาพสูงขึ้น รวมถึงบริษัทได้การจัดตั้งจุดรับซื้อเพื่อให้ผู้ค้าทะลายปาล์มสด ทำให้ลูกค้าสะดวกในการส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพ


- บริษัทส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับโลก เสมอมา โดยบริษัทให้ความใส่ใจตั้งแต่การเลือกคู่ค้าที่จัดหาวัตถุดิบ ให้กับบริษัทซึ่งคู่ค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการ ยอมรับในระดับสากลนอกจากนี้บริษัทยังให้บริการอย่างมีประสิทธิ ภาพตั้งแต่ การออกแบบ ให้คำปรึกษา การติดตั้ง และการบำรุงรักษา เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด

3.มาตรฐานสากล

- สินค้าของบริษัทเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจ ในคุณภาพของสินค้า และเชื่อมั่นในการเก็บรักษาความลับของลูกค้า

- บริษัทส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับโลก เสมอมา โดยบริษัทให้ความใส่ใจตั้งแต่การเลือกคู่ค้าที่จัดหาวัตถุดิบ ให้กับบริษัทซึ่งคู่ค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการ ยอมรับในระดับสากลนอกจากนี้บริษัทยังให้บริการอย่างมีประสิทธิ ภาพตั้งแต่ การออกแบบ ให้คำปรึกษา การติดตั้ง และการบำรุงรักษา เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด

4.ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และบริการหลังการขาย

- บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้า อย่างเคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเชื่อถือได้

- ศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยละเอียด ก่อนจะเสนอสินค้าต่อลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องให้ข้อมูลความรู้อยู่เสมอเพื่อ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

- ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติต่อลูกค้า และใช้วาจาที่อ่อนน้อมอยู่เสมอ

- มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า ให้ความสำคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งานบริการมีคุณค่าและมี
ประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ

- พนักงานต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า

- การรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทางลูกค้า โดยคำนึงถึงความคาดหวังจากลูกค้า

- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน 

กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย

วิธีการสำรวจ
รับฟังความคาดหวัง

ความคาดหวัง

การตอบสนอง

ผู้ถือหุ้น 
(Shareholder)

- การประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี/ รายงานประจำปี


- การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์


- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing)

- การให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นรูปธรรม


- มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี


- ผู้บริหารทำธุรกิจอย่าง โปร่งใส มีธรรมมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้


- การบริหารความเสี่ยงและการจัดการวิกฤติที่ดี


- ความโปร่งใสของข้อมูลทางธุรกิจ


- การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา


- การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น อย่างมีประสิทธิภาพ

- สร้างผลประกอบการที่ดี และจ่ายเงินปันผลตาม
นโยบายอย่างสม่ำเสมอ


- เปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทอย่างโปร่งใส ผ่านการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและการ
ประชุมผู้ถือหุ้น


- จัดทำและปรับปรุง
นโยบายและวิธีปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ผู้ขาย
ปาล์มทะลาย 
(Supplier)

- การค้าขาย สัมมนาและ
ทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างเป็นประจำ


- การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์


- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing)

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม


- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใสและเป็นธรรม


- พันธสัญญาต่อผู้จัดจำหน่ายสินค้าและคู่ค้า ในเรื่องของคำสั่งซื้อที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ


- ให้ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าและบริการตามความเหมาะสม

- จัดทำนโยบายจัดซื้อ
จัดจ้างซึ่งประกอบด้วย
การคัดเลือกคู่ค้า และการ
ตรวจสอบคู่ค้ารวมถึงการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพให้กับคู่ค้า


- ผู้บริหารเข้าร่วมในการ
ประชุมธุรกิจกับคู่ค้าเป็น
ประจำเพื่อนำเสนอภาพ
ธุรกิจเข้าใจปัญหาและวางแผนดำเนินธุรกิจร่วมกัน


- จัดทำระเบียบปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรักษาความลับของคู่ค้า

พนักงาน 
(Employee)

- ผู้บริหารพบพนักงานรายปี


- การประเมินศักยภาพของพนักงานรายปี


- การแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นระหว่างหัวหน้าสาย
งานและพนักงานในสังกัด


- การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร


- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing) 

- ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสม


- หน้าที่การงานที่มั่นคงและก้าวหน้า


- ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย


- ความเคารพในสิทธิและการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม


- การพัฒนาองค์ความรู้


- ความสุขใจในการทำงาน


- การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของผู้บริหาร


- กำหนดระเบียบปฏิบัติ
ของบริษัท นโยบายและวิธีปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


- กำหนดนโยบายสิทธิ
มนุษยชนจัดทำการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านพร้อมทั้งติดตามประเด็น


- ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับพนักงานในองค์กรและให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสม

- จัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

- จัดทำการประเมินผลงานประจำปี


- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนักงานในแต่ละหน่วย
งานขององค์กร

- จัดช่องทางที่ปลอดภัยในการให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อร้องเรียน

ชุมชน
(Community)

- การมีส่วนร่วมกับชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนอื่นๆ


- การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing) 


- การแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นระหว่างหัวหน้าสาย
งานและพนักงานในสังกัด


- การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร

- สนับสนุนความเป็นอยู่ของสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน


- ลดผลกระทบทางลบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน


- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้เข้ม
แข็งและน่าอยู่ผ่านการ
สนับสนุนในด้านต่างๆ และความเป็นอยู่ของชุมชนสม่ำเสมอ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทจะต้องยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนบริษัทโดยหลักจรรยาบรรณจะให้ความสำคัญทั้งบุคลากรภายในบริษัท ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิ ในส่วนแบ่งผลกำไรในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยมติที่ประชุมต่อผู้ถือหุ้นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบของทางการ

บริษัทตระหนักว่าบุคลากรเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง จึงกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงานที่เป็นธรรมแก่บุคลากรทุกระดับโดยไม่มีการแบ่งแยกทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ บริษัทดำเนินตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานควบคู่กับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปอีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับบริการที่ดี สินค้ามีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอรวมถึงไม่นําข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ยกเว้นการบังคับตาม กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับบริการที่ดี สินค้ามีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอรวมถึงไม่นําข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ยกเว้นการบังคับตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือการยินยอม
จากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ

บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉลบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจริยธรรมขององค์กรอย่างเคร่งครัด

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ และพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว้ที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ทั้งในเรื่องการชําระคืนหนี้เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้า ประกันต่างๆ รวมถึงกรณีที่เกิดการผิดนัดชําระหนี้

ห้ามมิให้พนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า
ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนําให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดอันเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบ
ต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้

 1. ห้ามมิให้พนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายหน้า
  ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนําให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดอันเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบ
  ต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
 2. ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้
  ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ
 3. การดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ ทั้งภายใน
  ประเทศและต่างประเทศต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายทั้งกฎหมาย ของประเทศไทย
  และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย
 4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดย
  ทางตรง หรือทางอ้อม
 5. พนักงานบริษัททุกคนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ
  บริษัทและต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
  ต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
  การติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
 6. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการร่วมคอร์รัปชันหรือแจ้งเรื่องที่เกี่ยวกับการ
  คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ
  ในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน
 7. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย
  ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 8. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
  ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการในเรื่องที่ต้อง
  ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 9. ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจโดยการจัดสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
  ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อเป็นการให้ความรู้และทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 10. บริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยระบุ
  เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันประเมินระดับความเสี่ยงในด้านโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจ
  เกิดขึ้น เพื่อนําไปใช้ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้สามารถนําไปปฏิบัติ
  ได้อย่างมีประสิทธิผล
 11. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน
  สำคัญต่าง ๆ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
  ที่เหมาะสม
 12. กำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอโดยนําเสนอผลการ
  ประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตาม
  ลำดับอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
 1. บุคลากรของบริษัททุกคนต้องทำความเข้าใจ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
  ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนบุคลากรของบริษัททุกคนจะต้องไม่จงใจกระทำผิดหรือมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำหรือปกปิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 2. บริษัทจัดรวบรวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งประกาศและมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรไว้เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบันเพื่อให้บุคคลากรสามารถตรวจสอบ สืบค้นและศึกษาได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งบริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วย
 3. บริษัทให้ความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวตลอดจนคำนึงถึงสิทธิของบุคคลแต่ละคนที่จะต้องมีในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทจะต้องไม่กระทำการอย่างใดๆ หรือส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน
 4. ให้ความเคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัวและสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ
 5. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด
 6. จัดให้มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัท เช่น วันหยุดพักผ่อน การจ่ายค่า
  ล่วงเวลา ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม เป็นต้น
 7. จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณายุติข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
 8. กรณีมีการกระทำผิดระเบียบหรือวินัยและต้องดำเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแล้วแต่กรณี บริษัทจะทำการสอบสวนผู้กระทำผิดทางวินัยโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นและไต่สวนทางวินัยทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
 9. สนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยและความมั่นคงของพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดี
  และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภยันตรายต่างๆ และดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิด อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานต่างๆ
 1. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อม
 2. สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการพิจารณาความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 3. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงานเกี่ยวกับการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อนำมาใช้พิจารณาปรับปรุง การดำเนินงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
 1. ห้ามพนักงานใช้ข้อมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทป บันทึกเสียงและงานของบุคคลอื่นในทางที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนั้นไม่ว่างาน ดังกล่าว บุคคลผู้เป็น
  เจ้าของหรือมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในงานนั้นจะได้แสดงการสงวนสิทธิ์ไว้หรือไม่ก็ตาม
 2. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นําทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
 3. งานใดๆ ที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และ
  ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้ว พนักงานมีหน้าที่
  ส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
 4. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้จัดการว่าด้วยแนวปฏิบัติในการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม

บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตของบริษัทจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยบริษัท มีการลงทุนและปรับปรุงระบบต่างๆของกระบวนการผลิตเพื่อให้ขั้นตอนการผลิตของบริษัทส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อาทิเช่น การนำผลพลอยได้ (เส้นใยปาล์ม หรือ กะลาปาล์ม) จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับการผลิตไอน้ำและแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อน เครื่องจักรในกระบวนการผลิตและมีการลงทุนเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นน้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาล์มดิบมาผ่านกระบวนการหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและใช้ ในการผลิตไฟฟ้าของบริษัทในต่อไป

การบริหารจัดการพลังงาน

การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า

บริษัทมีการใช้พลังงานไฟฟ้าหลักจาก 3 แหล่งดังนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พลังงานหมุนเวียนจากโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และ พลังงานหมุนเวียนจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากข้อมูลข้างต้น บริษัทมีสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุมาจากบริษัทได้นำของเสียจากการผลิต จำพวก กากใย และน้ำเสีย มาเข้าสู่กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในการบวนการผลิตและพื้นที่การดำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิ สำนักงาน ทำให้บริษัทมีการ บริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการลดปริมาณการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบันบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อใช้ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับช่วงปี 2565 โดยบริษัทได้มีการการว่าจ้างผู้ทวนสอบคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) และจะนำข้อมูลการสร้างก๊าซเรือนกระจกของบริษัทจากกิจกรรมผลิตและกิจกรรมอื่นในบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

บริษัทมีการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน ดังต่อไปนี้

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การมอบตะกอนน้ำมันปาล์มในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการปลูกผักโรงเรียนของโรงเรียนบ้านคลองแรด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการปลูกผัก และนำผักที่ปลูกมารับประทานเองในโรงเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการปลูกผักโรงเรียนของโรงเรียนเป็นอย่างมาก และช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกผักอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตะกอนน้ำมันปาล์ม เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม สามารถนำมาใช้ปลูกผักได้ เนื่องจากมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งจะช่วยทำให้ผักเจริญเติบโตได้ดีและมีคุณภาพโครงการปลูกผักโรงเรียน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการปลูกผัก ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ การปลูกผักยังช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย

บริษัท เอเชียน น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 ครบรอบ 38 ปี ภายใต้ชื่อ โครงการมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน การสาธิตการขับขี่ปลอดภัย การแข่งรถบังคับวิทยุ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ตัวแทนบริษัทเอเชียนน้ำมันปาล์ม ได้ร่วมแจกน้ำดื่มเอเชียนพลัสให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางถนน จึงได้ร่วมรณรงค์เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเอเชียนพลัส จำนวน 50 แพ็ค เพื่อใช้ในโครงการเดิน-วิ่งการกุศล ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 19 โรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิการกุศลอ่าวลึก เพื่อหารายได้สบทบทุนการสร้างอาคารตึกผู้ป่วยใน และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่าวลึก และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกระบี่

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มีการมอบของที่ระลึกในงานประชุมสามัญประจำปี 2565 ของ สหกรณ์การเกษตรหานหงส์-ตากแดด จำกัด ที่จัดขึ้นในตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นการยกระดับและสร้างสัมพันธภาพในวงการเกษตรท้องถิ่น ไม่เพียงเท่านี้ การมอบของที่ระลึกยังเสริมสร้างทางธุรกิจและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

การมอบน้ำดื่มในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยน้ำดื่มเอเชียนพลัสที่มอบให้ในครั้งนี้ เป็นน้ำดื่มคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ALLIANCE INNOVATIVE SUSTAINABILITY

Optimized by Optimole