นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานฉบับนี้ (“นโยบาย”) ได้จัดทำขึ้นโดย บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อกำหนดนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผลข้อมูล”) ของผู้สมัครงาน หรือบุคคลที่บริษัทฯ คาดหวังเป็นพนักงานของบริษัทฯ ( “ผู้สมัครงาน” หรือ “ท่าน”) รวมถึงวิธีการที่บริษัทฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศ หรือข้อบังคับที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือบุคคลที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ้างให้ดำเนินการแทนทั้งสิ้น

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุไปถึงตัวตนของบุคคลธรรมดาได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมไปถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขรหัสประจำตัวบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง สถานภาพทางการทหาร สถานภาพการสมรส รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ลายมือชื่อ เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
 • ข้อมูลทางกายภาพ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ในการติดต่อ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LINE ID บัญชีผู้ใช้งาน Facebook และ LinkedIn เป็นต้น
 • หลักฐานการยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น
 • ข้อมูลการศึกษา เช่น ประวัติการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา สำเนาวุฒิการศึกษา เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและทักษะความสามารถ เช่น ตำแหน่ง เงินเดือน ประวัติการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมมนาและฝึกอบรม ทักษะความสามารถ ผลการทดสอบทางภาษา สำเนาใบรับรองการทำงาน/สำเนาใบผ่านงาน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ท่านสมัคร เป็นต้น 
 • ข้อมูลคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัว เช่น ชื่อ นามสกุล อาชีพ สถานที่ทำงานของคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัว
 • ข้อมูลยานพาหนะ เช่น เลขทะเบียนยานพาหนะ ประเภทยานพาหนะ เป็นต้น
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่ปรากฎบนเอกสารประวัติส่วนตัว (CV/Resume) จดหมายการแนะนำตัวที่ได้แนบมาพร้อมเอกสารสมัครงาน ข้อมูลที่ท่านได้ไห้ไว้ในระหว่างการสัมภาษณ์ ข้อมูลบุคคลอ้างอิงหรือสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลอื่นใดที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลอ้างอิงหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของท่าน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาว่าจ้างของบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความอ่อนไหวของท่าน โดยบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ และกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านอาจได้แก่ ข้อมูลสุขภาพและการแพทย์  ประวัติอาชญากรรม ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลทุพพลภาพ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อท่านในลักษณะเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

โปรดทราบว่า หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาการจ้างงาน บริษัทฯ อาจไม่มีข้อมูล ที่จำเป็นและเพียงพอในการประเมินคุณสมบัติของท่านในตำแหน่งที่ท่านสมัครและบริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการ เกี่ยวกับการสมัครงานของท่านต่อไปได้

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ บุคคลอ้างอิง และ/หรือผู้อยู่ในการอุปการะอื่น ๆ ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานกับบริษัทฯ หรือตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลและสิทธิ์ของบุคคลเหล่านั้นต่อข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอรับความยินยอมที่จำเป็น จากบุคคลเหล่านั้นและทำให้มั่นใจว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นแก่บริษัทฯ (หากจำเป็น)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทางและวิธีการดังต่อไปนี้

 1. เมื่อท่านได้นำส่งข้อมูลหรือเอกสารให้บริษัทฯ ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน รวมถึงกระบวนการสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร การแนบเอกสารประกอบเพื่อใช้ในกระบวนการคัดเลือก หรือการลงทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจ้างงานของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ Social Media) หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของท่านให้แก่บริษัทฯ โดยตรง
 2. เมื่อท่านได้เข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์งานของบริษัทฯ
 3. เมื่อท่านได้เข้ามาภายในอาคารหรือสถานที่ของบริษัทฯ เช่น การนัดสัมภาษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นต้น
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ
 5. เมื่อมีการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านและบริษัทฯ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โทรศัพท์ อีเมล แอปพลิเคชัน LINE, Facebook, LinkedIn หรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้ เช่น

 1. ข้อมูลที่ได้รับจากอดีตนายจ้าง อดีตเพื่อนร่วมงาน บุคคลอ้างอิง หรือสมาชิกในครอบครัวของท่านที่ท่านได้ระบุ ในเอกสารการสมัครงานหรือที่ท่านได้แจ้งกับบริษัทฯ ในกระบวนการสัมภาษณ์
 2. เว็บไซต์จัดหางานที่ท่านได้ทำการฝากข้อมูลเอาไว้และอนุญาตให้เว็บไซต์ดังกล่าวสามารถเปิดเผยข้อมูลได้
 3. บริษัทสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือตัวแทนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 4. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของท่าน 
 5. หน่วยงานราชการที่มีการครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบริษัทฯ ได้มีการร้องขอตรวจสอบ และแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นใดที่สามารถเข้าถึงได้บนอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อนำส่งใบสมัครงานหรือเอกสารประกอบการสมัครงาน บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) การตั้งค่า และข้อมูล เกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการค้นหา ข้อมูลการเข้าชมสื่อหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ เวลาตอบสนองของ หน้าเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการเยี่ยมชมและเข้าใช้งาน เว็บไซต์ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อใช้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการสรรหา พิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ขั้นตอน การสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือกความเหมาะสมของผู้สมัครงาน และขั้นตอนการเสนอการจ้างงาน (Offer Letter) เป็นต้น
 2. เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติ การอ้างอิงและคุณสมบัติของท่านก่อนเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์หรือการจ้างงาน ท่านตามที่กฎหมายได้ให้อนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และ ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านได้ระบุมา
 3. เพื่อติดต่อสื่อสารท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาว่าจ้างท่านหรือการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาว่าจ้างท่าน
 4. เพื่อดำเนินการจัดการในกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลของผู้สมัครงานหรือรายงานการสัมภาษณ์ให้กับ ฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจคัดเลือก รวมถึงจัดทำบันทึกเป็นฐานข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากร บุคคลภายในบริษัทฯ
 5. เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัทฯ เช่น การตรวจสอบผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น
 6. เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการจัดหางานของบริษัทฯ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้นจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมและวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์
กับบริษัทฯ โดยเหตุผลหรือฐานการอ้างอิงทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาจอาศัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังต่อไปนี้

 1. ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 2. การประมวลผลข้อมูลนั้นจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน และ/หรือเพื่อการปฏิบัติก่อนการเข้าทำสัญญา การจ้างกับท่าน
 3. การประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
 4. การประมวลผลข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ใน การใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ หรือ
 5. การประมวลผลข้อมูลนั้นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือ
  นิติบุคคลอื่น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือตามที่กฎหมาย ได้อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถเปิดเผยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยบุคคลหรือองค์กรที่บริษัทฯ อาจ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาจ้างงานท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์ อื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

ผู้ให้บริการ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่านให้ผู้ให้บริการของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานใน ด้านต่าง ๆ รวมถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กับกระบวนการทำงานของบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้ โปรดทราบว่าผู้ให้บริการแต่ละรายมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผู้ให้บริการจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการผู้นั้น

การบังคับใช้กฎหมาย
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากมีความจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายหรือ เพื่อตอบสนองต่อคำขอทางราชการจากหน่วยงานของรัฐ เช่น การร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานราชการเมื่อ มีการร้องขอกับบริษัทฯ เป็นต้น

การถ่ายโอนธุรกิจ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือ การขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ โดยฝ่ายที่รับโอนต้องปฏิบัติกับข้อมูลของท่านในลักษณะที่สอดคล้อง กับนโยบายฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

การเก็บรักษาและการการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในสถานที่จัดเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์บริษัทฯ ภายในประเทศไทย

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล องค์กร ที่อยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง ประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือตามเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศ กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษานานกว่านั้น บริษัทฯ จะลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลและ เอกสารที่ท่านได้นำส่งให้แก่บริษัทฯ อันเนื่องมาจากกระบวนการคัดเลือกบุคลากร รวมทั้งทำให้ข้อมูลส่วนตัว ของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปหรือเมื่อหมดระยะเวลาใน การเก็บรักษาของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากท่านได้รับเลือกให้เป็นพนักงานของบริษัทฯ ท่านจะได้รับนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานภายในบริษัทฯ ซึ่งอธิบายถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะพนักงาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการสมัครงาน ฉบับนี้จะไม่มีผลกับท่านอีกต่อไป

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน การสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) และ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความสอดคล้องกับมาตรการ ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันสำหรับการส่งผ่านข้อมูลโดยอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สาย ดังนั้น ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านรับทราบว่า (1) มีข้อจำกัดในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ (2) ความปลอดภัย ความถูกต้องครบถ้วนและความเป็นส่วนตัว ในข้อมูลใด ๆ และข้อมูลที่แลกเปลี่ยนระหว่างท่านกับบริษัทฯ ไม่สามารถถูกรับประกันได้ และ (3) ข้อมูลส่วนบุคคลใด และข้อมูลอาจถูกมองเห็นหรือถูกดัดแปลงในระหว่างการส่งผ่านโดยบุคคลที่สาม แม้ว่าบริษัท ฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ แล้วก็ตาม

ผู้เยาว์

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากให้ผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบท่านตามกฎหมายก่อนดำเนินการ พิจารณาการถึงคุณสมบัติในการว่าจ้างท่าน เว้นแต่ว่ากฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอ ความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจดูแลและรับผิดชอบท่าน หากบริษัทฯ ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลและ รับผิดชอบตามกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ โดยไม่ชักช้า

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เมื่อได้เข้าชมเว็บไซต์ www.asianpalmoil.com หรือเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ โปรดทราบว่า เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้งาน “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บเพจเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อเปิด โปรแกรมหรือเพื่อนำส่งไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ถูกเลือกใช้ให้เป็นเอกลักษณ์แก่ท่านและจะสามารถอ่านได้ โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนที่ได้นำคุกกี้มาใช้กับท่าน

บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ โดยท่านความสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้หากท่านต้องการ หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ท่านจะไม่สามารถใช้และพบกับคุณสมบัติพิเศษของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ หากท่านต้องการทราบในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทฯ มีการใช้งาน ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.asianpalmoil.com

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลท่านที่ได้ลบทิ้งไปโดยบริษัทฯ จะไม่นำมาใช้ในทางที่สามารถระบุ ตัวตนของท่านได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบทิ้ง ดังนั้น สิทธิขอเข้าถึง สิทธิขอให้ลบ สิทธิขอให้แก้ไข สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล ที่ท่านมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถบังคับ ใช้ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ ท่านมีสิทธิหลายประการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถดำเนินการใช้สิทธิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมาย

สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากท่านได้ให้ความยินยอม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอม แก่บริษัทฯ ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของบริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
 3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงาน ได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการ อัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 4. สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในเวลาใดก็ได้ เว้นแต่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่ จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตาม ภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ และการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to be forgotten) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นใน การเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือ ใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน
 7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือ
  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท้ายนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะ เวลา 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอใช้สิทธิจากท่านตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจใช้เวลาในการพิจารณาคำขอใช้สิทธิของท่านนานกว่า 30 วัน หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถกระทำได้

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอบริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ
(SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากเหตุผล ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงทาง กฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ นโยบายนี้ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้หรือเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านภายใต้นโยบายฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.asianpalmoil.com เบอร์โทรศัพท์: 075-681354, 075-681355

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

อีเมล: [email protected]
เบอร์โทรศัพท์: 075-681354 ต่อ 32 , 075-681355 ต่อ 32

Optimized by Optimole