ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

เมล็ดในปาล์ม

เมล็ดในปาล์ม (PK) เป็นแก่นที่อยู่ในสุดของผลปาล์ม มีลักษณะ เป็นเมล็ดสีขาวขุ่น ค่อนข้างแข็ง ซึ่งเป็นส่วนที่พบได้เมื่อผ่านกระบวนการหีบแยกของแข็งออกจากของเหลวของเหลวที่ได้คือน้ำมันปาล์ม

ซึ่งต้องผ่านกระบวนการกรองแยกต่อไป และของแข็งที่ได้จากการผ่านกระบวนการ
หีบจะได้ออกมาเป็นเมล็ดปาล์ม (Palm Nut) เมื่อนำไปผ่านกระบวนการขัด
และกะเทาะเปลือกเมล็ดปาล์มด้านนอกออก จะพบเมล็ดในปาล์ม (PK) ที่ยังสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์มต่อไปได้

โดยบริษัทได้จำหน่ายเมล็ดในปาล์มให้กับลูกค้ากลุ่มโรงสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มโรงสกัด
น้ำมันปาล์มที่มีการสกัดเมล็ดในปาล์ม และกลุ่มเทรดเดอร์เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการ
สกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มอีกครั้งและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
หลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเบเกอรี่ เป็นต้น

ALLIANCE INNOVATIVE SUSTAINABILITY

Optimized by Optimole