การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความยั่งยืน
ของกิจการและสังคมโดยรวม

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการกำหนด
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น
พนักงานลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริม
การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

01

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

02

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทาง จริยธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนว ทางเพื่อรักษาดุลยภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบ ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

03

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับ ท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

04

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและ พนักงานของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

05

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใน องค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสารให้ความรู้สนับสนุนและ สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหาร การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ALLIANCE INNOVATIVE SUSTAINABILITY

Optimized by Optimole