ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ไฟฟ้า

ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) เกิดจากการนำน้ำเสียจากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งมีส่วนประกอบของสารอินทรีย์จำนวนมาก

มาหมักย่อยสลายด้วยวิธีทางชีววิทยาภายใต้สภาวะปราศจากออกซิเจนด้วยบ่อหมักระบบปิดถังกวนสมบูรณ์ (CSTR : Continuously Stirred Tank Reactor) เพื่อให้ได้มาซึ่งก๊าซมีเทน ซึ่งนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas Engine) ได้ออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้า 

โดยกระบวนการนี้จะช่วยดักจับก๊าซมีเทนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดยพลังงานไฟฟ้าที่ได้ บริษัทจะนำไปจัดจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป นอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแล้ว ยังเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการลดกลิ่นจากน้ำเสีย

 

ที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จะประกอบไปด้วยบ่อลดอุณหภูมิ บ่อหมักแก๊ส CSTR ระบบปิดถังกวนสมบูรณ์ ระบบทำความสะอาดแก๊ส เครื่องลดความชื้น และเครื่องผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

 

บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP-PEA-52-002/2551) สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 33,000 โวลต์  ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 1.16 เมกะวัตต์ โดยการใช้เครื่องยนต์ประเภท Biogas Engine เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อนำไปขายเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ALLIANCE INNOVATIVE SUSTAINABILITY

Optimized by Optimole