นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(Privacy Policy)

1. บทนำ

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น อันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า กรอ. มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยบริษัทฯรวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ บริษัทฯ โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

 

2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญาหน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่น ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือ ในนามของบริษัทฯ (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่น เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “บริการ”) บุคคลมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯตามความในวรรคแรก รวมถึง

1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา

2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง

3. คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

4. กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

5. ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

6. ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ https://asianpalmoil.com รวมทั้งระบบ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน อุปกรณ์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ

7. บุคคลอื่นที่บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับผลประโยชน์ เป็นต้น ข้อ 1. ถึง 7. เรียกรวมกันว่า “ท่าน”

นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว บริษัทฯอาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) สำหรับ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูล ส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลา ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในเอกสารเกี่ยวกับ สัญญา ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

 

3. คำนิยาม

 • บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล สหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • บุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่มีความสนใจจะเข้าทำงานเป็นลูกจ้างตามสัญญา จ้างแรงงานกับบริษัทฯ
 • ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการของบริษัทฯ
 • คู่ค้า หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่มีนิติสัมพันธ์ตามสัญญากับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาบริการ
 • แพลตฟอร์ม หมายถึง เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือระบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ ใช้ใน การประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบัญชีทางการของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มอื่นใด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟซบุ๊ก หรือการติดต่อทางเครือข่ายสังคม (โซเชียลมีเดีย)
 • บริการ หมายถึง บริการทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่า จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึง
  – ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์
  – ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลการเข้าสู่ระบบ อีเมลแอดเดรส และข้อมูลอื่นที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ให้ข้อมูลผ่านบัญชีผู้ใช้นั้น
  – ข้อมูลลูกค้า และ/หรือ คู่ค้า รวมถึงเลขประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน ที่อยู่ ที่ตั้งร้านค้าและอีเมลแอดเดรส
  – ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัท เช่น ข้อมูลร้านค้า ข้อมูลแรงงานในร้าน ข้อมูลในการกรอก แบบฟอร์ม หรือข้อมูลระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือจากการตอบคำถามระหว่างการสนทนา หรือในการทำแบบสำรวจ
  – ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ รวมถึงเลขที่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา วันที่หมดสัญญา สินค้าที่จำหน่าย เลขและหรือรหัสสมาชิก รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญานั้น
  – ข้อมูลอื่นใดที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ เพื่อที่จะเข้าร่วมในโปรโมชั่น งานแสดงสินค้า และหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 • ประมวลผล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การศึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานไม่ว่าด้วย วิธีการใด ๆ การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย
 • เอกสารเกี่ยวกับสัญญา หมายถึง สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ สัญญาเช่า สัญญาให้เช่า สัญญาเช่าช่วง สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาส่งเสริมการขายและซื้อผลผลิต หรือสัญญาและหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบกิจการและการให้บริการของบริษัทฯที่บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอาจจะหรือได้เข้าทำกับบริษัทฯ
 • ผลิตภัณฑ์ หมายถึง หนังสือรับรอง เอกสารหรือหนังสืออื่นที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเอกสารเกี่ยวกับสัญญา

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว
  ชื่อ นามสกุล วัน /เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส ทะเบียนสมรส ข้อมูลบุคคลในครอบครัว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
  เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (รวมถึงข้อมูล ภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง) หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน
 • ข้อมูลการติดต่อ
  ทะเบียนบ้าน ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส ข้อมูลการติดต่อทางเครือข่ายสังคม (โซเชียลมีเดีย) ตลอดจนรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
  หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ
  ข้อมูลลงทะเบียนสมัครใช้บริการของบริษัทฯ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและ หน้าการสมัครบริการต่าง ๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไข ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งานอื่น ๆ ที่บริษัทฯ  มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการ คำถาม-คำตอบ ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของบริษัทฯ
 • ข้อมูลด้านเทคนิค
  ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ฯ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อ และสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูล แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรม การใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่บริษัทฯ ฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ที่คล้ายกัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน
  (สำหรับบุคคลที่สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ) ตำแหน่งงาน อาชีพ จำนวนรายได้ (รวมถึงเงินเดือน เงินพิเศษ สวัสดิการ หรือโบนัส) วันที่เริ่มทำงาน อายุการทำงาน ประวัติการทำงาน ประวัติการลางาน ประวัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประวัติการผิดสัญญา จ้างแรงงาน ระเบียบ ข้อบังคับของนายจ้าง หรือกระทำผิดเกี่ยวกับการทำงาน

5. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
  (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรง กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อ ทำธุรกรรม หรือมีความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ โดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
  (2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติ การใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติ โดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
  (3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก อาทิ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ของบริษัทฯ โดยตรงหรือแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยแบบสาธารณะ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับเจ้าของข้อมูล
 2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุใน คำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอม โดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้บริษัทฯสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

6. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 1. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอ ของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น (“ฐานสัญญา”)
 2. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ (“ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย”)
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก บริษัทฯ (“ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย”)
 4. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (“ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต”)
 5. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของท่าน (“ฐานการวิจัยหรือสถิติ”)
 6. ความยินยอมที่เท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณี ที่ระบุไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อ 1 – 5) หรือตามกรณีที่ระบุ ในตารางล่างนี้
 7. หากบริษัทฯ ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่าน และบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดย ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน (“ฐานความยินยอม”)

(1) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ

  • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

 • กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
 • กฎหมายแรงงาน
 • กฎหมายโรงงาน
 • กฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน
 • กฎหมายอาหารและยา และกฎหมายยาเสพติด

(2) เพื่อให้บริการและเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถให้บริการดังกล่าวแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และบุคคลอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ฐานสัญญา
 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ใช้บริการ

 • เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ และการเข้าใช้บริการของบริษัท และ / หรือ การทำธุรกรรม นิติกรรม สัญญาต่าง ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล และความเป็นไปได้ในการใช้บริการ การให้บริการอำนวยความสะดวกด้านการจัดให้เข้าทำ และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน การเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินและหลักประกัน และ การกระทำผิดข้อตกลงตามเอกสารทางการเงินของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อให้บริการระบบงาน เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม  ( รวมถึงแอพพลิเคชั่น ) ต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการ อาทิ การให้บริการแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ ซึ่งเกี่ยวข้องและน่าสนใจ สำหรับท่าน ซึ่งรวมถึงการกำหนดทิศทางการทำการตลาดเพื่อประโยชน์ของท่าน เพื่อเสนอ รับ จัดให้ หรืออำนวยความสะดวกในบริการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 • เพื่อบันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ตั้ง ประวัติการใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับ การฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย
 • ฐานความยินยอม

ผู้ใช้บริการ

 • เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ เพื่อการเข้าใช้บริการของบริษัท และเพื่อ การทำธุรกรรม นิติกรรม สัญญาต่าง ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัทฯ  (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มี ความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลชีวภาพ อาทิ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง)
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล และความเป็นไปได้ในการใช้บริการ การเข้า ทำเอกสารทางการเงิน การกระทำผิดข้อตกลงตามเอกสารทางการเงิน (สำหรับข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหว เช่น ประวัติอาชญากรรม ประวัติการผิดสัญญาจ้างแรงงาน ระเบียบ ข้อบังคับของนายจ้าง หรือกระทำผิด เกี่ยวกับการทำงาน)

(3) เพื่อการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพัฒนาบริการของบริษัทฯ เพื่อการให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับคำขอใช้บริการ ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะของท่าน และเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะสามารถให้บริการดังกล่าว แก่ท่าน และบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ใช้บริการ

 • เพื่อติดต่อท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม (รวมถึงแอพพลิเคชั่น) โทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ หรือเพื่อการสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับ บัญชีของท่าน หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ
 • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของท่าน กับบริษัทฯ และส่งมอบบริการต่าง ๆ ให้แก่ท่าน
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อสื่อสารและให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่ท่าน อาทิ การให้บริการสนับสนุนผู้ใช้บริการ การพิจารณาดำเนินการ ตามคำร้องขอ หรือข้อสอบถามหรือข้อร้องเรียนจากท่าน การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาทาง เทคนิคเพื่อประเมิน พัฒนา จัดการและยกระดับ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบและ การดำเนินธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของบริษัทฯ เช่น แก้ปัญหาบั๊ค (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์ แนวทางใช้งานและกิจกรรม ให้แก่บริษัทฯ บริษัทในเครือ และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ
 • เพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัทฯ

(4) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด (Marketing) และการสื่อสารองค์กร (Public Relations)

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ความยินยอม

ผู้ใช้บริการ , คู่ค้า

 • เพื่อส่งข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรและบริการของบริษัทฯ รวมถึงข้อความส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ท่าน
 • เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การพัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาด หรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้องธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับ ความสนใจของท่าน
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อประเมิน ความสนใจหรือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) การทำความสะอาดข้อมูล (data cleansing) และการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจ หรือพฤติกรรมของลูกค้า (data profiling) เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด ทำแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการใช้บริการ การบริโภค เพื่อให้เข้าใจ และสามารถกำหนดรูปแบบการให้บริการที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ รวมถึงสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ พร้อมทั้งข้อเสนอพิเศษ กลยุทธ์ หรือโปรแกรมทางการตลาดที่อาจเกี่ยวเนื่องกับความพึงพอใจและ ประวัติของผู้ใช้บริการ

(5) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการสรรหาบุคลากร และในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

 • ฐานสัญญา ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ลูกจ้าง , บุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ

 • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน และ/หรือ การคัดเลือกเพื่อให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา(แล้วแต่กรณี) และเพื่อบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา การส่ง ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน รับสมัครฝึกงาน รับสมัครทุนการศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบ การคัดเลือกผู้สมัคร การพิจารณาอัตรากำลังคนของบริษัทฯ
 • เพื่อบริหารจัดการการประเมินผลการทำงาน การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ท่านตาม สัญญาจ้างที่ทำกับท่าน
 • เพื่อเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ทำกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย การคุ้มครองแรงงาน การบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และการกู้ยืมเงินนายจ้าง
 • เพื่อเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่าง ๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ

(6) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน

 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การเก็บรักษาข้อมูล การเข้ารหัส ของข้อมูล
 • เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มี แนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของ บริษัทฯ
 • เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบซึ่งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิด การถ่ายภาพ การบันทึกภาพ และ / หรือเสียง เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้อง ความมั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร การตรวจสอบ การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึง การส่งต่อไปยัง บริษัทในเครือ (ถ้ามี) เพื่อการดำเนินการดังกล่าว
 • เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมาย รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น การใช้สิทธิ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจ ศาล อนุญาโตตุลาการ

(7) เพื่อการปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทฯ

 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ การปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทฯ

(8) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • แล้วแต่กรณี

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน

 • บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อบริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้ หรือเมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยการติดต่อผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้บริษัทฯ ไว้

หมายเหตุ :

1.ตามปกติแล้ว บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานทางกฎหมายสำหรับวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ตามตารางข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากที่ปรากฎตามตารางข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป
2.บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ข้อใด ๆ ที่ปรากฏตามตารางข้างต้น การอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามตารางข้างต้น มีไว้เพื่อความสะดวกสำหรับการพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์แต่ละข้อ เกี่ยวข้องโดยตรงกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างเท่านั้น


7. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ

กรณีที่บริษัทฯทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ บริษัทฯจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กรณีที่บริษัทฯ ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน ไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดย ยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ตามแต่กรณี ดังนี้ บริษัทฯจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก บริษัทฯไม่มีเหตุอันชอบ ด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว


8. บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

1.บริษัทฯอาจจะเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกที่อยู่ภายในประเทศไทย (โอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ) ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ (“บุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย”) เพื่อวัตถุประสงค์ตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
1.1 บริษัทในเครือ และผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือ (ถ้ามี) บริษัทในเครือ บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “บริษัทในเครือ”) รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือ
1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯโดยตรง บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งรวมถึง ผู้ให้บริการตรวจสอบและยืนยันตัวตน ผู้ให้บริการจัดการทรัพยากรบุคคลของนายจ้างของ ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการรับมอบอำนาจให้ชำระหนี้แทน หรือการหักเงินจำนวนใด ๆ เพื่อชำระหนี้ หรือ ผู้ให้บริการแก่ บริษัทฯ และ/หรือผู้ใช้บริการ เป็นต้น
1.3 ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ใช้บริการ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ และ /หรือผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการได้เท่าที่บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้เท่านั้น
1.ที่ปรึกษาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี เป็นต้น
2.ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงผู้ให้บริการคลาวด์
4.ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบและเครือข่ายชำระเงิน ตัวแทนรับชำระเงิน
5.ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย จัดทำข้อมูลและสถิติ
6.ผู้ให้บริการทางการตลาด รวมถึงผู้จัดงานและกิจกรรม
7.ผู้ให้บริการงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (เช่น call center หรือผู้ให้บริการอื่นในทำนองเดียวกัน)
8.สถาบันการเงิน และ บุคคลภายนอกอื่นที่บริษัทฯ ใช้บริการในการให้บริการ
9.ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล
10.ผู้ให้บริการการยืนยันตัวตนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการ Dip Chip บัตรประชาชน
11.ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูล เช่น เน็ตเบย์ และกรมการปกครอง (DOPA) เป็นต้น
12.ผู้ให้บริการส่งเอกสารหรือพัสดุ

1.4 กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กลุ่มธุรกิจระบบการชำระเงิน บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด โทรคมนาคม อีคอมเมิร์ซ โปรแกรมการสะสมคะแนน  (reward program) และโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (loyalty program) กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน (รวมเรียกว่า “กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ”)

1.5 บุคคลที่กฎหมายกำหนด บุคคลอื่นใดที่กฎหมายกำหนด  (ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการ) ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ หรือคำสั่ง หรือคำพิพากษาของศาล หรือองค์กรตุลาการที่มีอำนาจตามกฎหมาย (ไม่ว่าภายในประเทศไทย หรือภายนอกประเทศ) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาล อนุญาโตตุลาการ เป็นต้น
1.6 ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ ผู้รับโอนสิทธิ และ /หรือหน้าที่ (รวมถึงผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้รับโอน) ซึ่งหมายความรวมถึงบุคคล ภายนอกในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือฉบับอื่นที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ด้อยกว่าคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ : เมื่อกล่าวถึงนิติบุคคลใดตามความใน (ข้อ 8. บุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย)นี้ ให้หมายความรวมถึง กรรมการ ตัวแทน ลูกจ้าง พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานเพื่อและในนามของนิติบุคคลนั้นด้วย


9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด บริษัทฯ ขอเรียนว่าท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้
1.1 การถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในเวลาใด ๆ ก็ได้ เมื่อถอนความยินยอมแล้ว การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
1.2 การเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งบริษัทฯ ครอบครองหรืออยู่ในความรับผิดชอบ ของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้
1.3 การขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ใน รูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้โดยวิธีการอัตโนมัติ
(2) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
1.4 การคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้
1.5 การลบหรือทำลาย ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด
1.6 การระงับใช้ ท่านมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด
1.7 การแก้ไข ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด ความเข้าใจผิด ในกรณีที่ท่านร้องขอ แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องบันทึกคำร้องขอของท่านไว้ พร้อมด้วยเหตุผล ตามที่กฎหมายกำหนด
1.8 การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทฯ รวมถึงลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบว่าการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.8 ดังกล่าวข้างต้น เป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน หากบริษัทฯ มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธ การใช้สิทธิดังกล่าวได้


10.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขอท่าน โดยบริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลมิให้มีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผย หรือการกระทำอื่นใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ


11.ข้อตกลงอื่น ๆ

หากท่านยุติความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ไม่ว่าในส่วนใดส่วนหนึ่ง อาทิ ผู้ใช้บริการตัดสินใจยกเลิกบัญชีในการใช้ บริการต่าง ๆ และ/หรือ ยุติการใช้บริการใด ๆ ของบริษัทฯ คู่ค้ายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ลูกจ้างสิ้นสุด สถานะการเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย บุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ ยุติความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่น ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การยุติความสัมพันธ์ใด ๆ ดังกล่าว จะไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนการรับทราบประกาศนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือการเพิกถอนการอนุญาตหรือความยินยอมที่ได้ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว (ในกรณีที่อาศัยฐานความยินยอม) เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเกี่ยวเนื่องกับนโยบายฉบับนี้ หรือความสัมพันธ์อื่นใดระหว่างบริษัทฯ และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจาก การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ


12.ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากมีข้อสงสัย ข้อแนะนำหรือประสงค์จะติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ 81110
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: https://asianpalmoil.com
เบอร์โทรศัพท์: 075-681354, 075-681355

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
อีเมล: [email protected]
เบอร์โทรศัพท์: 075-681354 ต่อ 32 , 075-681355 ต่อ 32


13.การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจปรับปรุงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ของกฎหมาย การให้บริการ การประกอบธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็น จากท่าน โดยบริษัทฯ อาจประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านทราบก่อนดำเนิน การเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบโดยตรง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลผูกพันเป็นข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างท่านและบริษัทฯ ตามกฎหมาย  ท่านรับทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัทฯ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่อการเข้าทำธุรกรรม หรือความสัมพันธ์กับบริษัทฯ กล่าวโดยเฉพาะ

สำหรับผู้ใช้บริการ :
บริษัทฯ อาจให้บริการแก่ท่านได้อย่างจำกัด และอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  สำหรับ

ลูกจ้าง และบุคคลผู้สนใจเข้าทำงานกับบริษัทฯ : 
อาจทำให้บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการพิจารณารับท่านเข้าทำงานหรือติดต่อกับบริษัทฯ ได้ อาจก่อให้ เกิดความขัดข้องในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และอาจก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี)

สำหรับคู่ค้า :
อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านได้

ท่านรับทราบ ยอมรับ และได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยละเอียด ถี่ถ้วนแล้ว

นโยบายนี้ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

Optimized by Optimole