ประวัติความเป็นมา

ประวัติบริษัท

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ จากผลปาล์มสด
ที่ซื้อมาจากเกษตรกรทั่วไป

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APO”) เริ่มก่อตั้งโดยครอบครัวอุดมผลกุล ซึ่งมีคุณเด่นพงษ์ อุดมผลกุล และคุณนิพนธ์ อุดมผลกุล ซึ่งเป็นบุตรของคุณเด่นพงษ์ฯ ได้ติดตามและร่วมก่อตั้งธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 40 ปี
บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

มีการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีความพร้อมในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

จดจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นในรูปแบบบริษัทเป็น บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท

เพื่อดำเนินธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเริ่มจากกำลังการผลิตที่ 10 ตันทะลายปาล์มสดต่อชั่วโมง โดยธุรกิจได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนปัจจุบันบริษัทบริหารงานโดยผู้สืบทอดรุ่นที่ 3 คือคุณสิทธิภาส อุดมผลกุล ซึ่งเป็นบุตรของคุณนิพนธ์ฯ และถือเป็นหลานชายของคุณเด่นพงษ์ฯ

โดยบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครั้งแรกในปี 2547 ประเภท
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP: Very Small Power Producer) ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 33,000 โวลต์ โดยมีจุดรับซื้อไฟฟ้าตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของบริษัทด้วย จากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา

 

และเมื่อปี 2550 บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และรางวัลด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

 

ต่อมาในปี 2561 ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบ
การวิเคราะห์ข้อมูลการสกัดน้ำมันปาล์มดิบพบว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราในการสกัด
น้ำมันปาล์มดิบ (OER: Oil Extraction Rate) คือคุณภาพของทะลายปาล์มสด
(FFB: Fresh Fruit Bunch) ที่นำเข้าสู่กระบวนการผลิต

 

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบทะลายปาล์มสดที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทการให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง
จะสามารถเพิ่มผลผลิตน้ำมัน จากอัตราสกัดน้ำมันที่สูงขึ้นต่อหน่วยผลิต ทั้งยังได้น้ำมันปาล์มดิบที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

สามารถเพิ่มมูลค่าให้ราคาขายน้ำมันปาล์มดิบที่สูงกว่าราคาทั่วไปในตลาดซื้อขาย สร้างความเชื่อมั่นด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าระดับพรีเมี่ยม จึงได้ก่อตั้งโครงการตัดสุก มีสุข ปาล์มดีมีคุณภาพ หรือเรียกว่า “Asian Plus+” เพื่อส่งเสริมเกษตรกรคู่ค้าทะลายปาล์มสด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการตัดทะลายปาล์มสดที่มีคุณภาพ

 

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนกับบริษัทตามขั้นตอนที่กำหนดและต้องทำบันทึกความเข้าใจ (MOU: Memorandum Of Understanding) ในหลักเกณฑ์คุณภาพทะลายปาล์มสดที่จำหน่ายให้กับบริษัท

 

โดยโครงการ Asian Plus+ ได้รับความสนใจและมีสมาชิกนำทะลายปาล์มสดที่มีคุณภาพมาจำหน่ายกับบริษัทอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทมีอัตราในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบสูงขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนที่บริษัทจะมีโครงการ Asian Plus+ จนปัจจุบันบริษัทมีอัตราในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในอันดับต้นของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จากการจัดอันดับของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่

 

ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้ รวมถึงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์การเกษตรแบบบูรณาการและยั่งยืน โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ภายใต้การจัดหาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพตลอดจนทุกขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือ

หุ้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนคู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง รวมไปถึง
การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนในท้องถิ่น
โดยจำแนกธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ดังนี้

ธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้

ผลิตภัณฑ์หลัก (Product)
  • น้ำมันปาล์มดิบ (CPO : Crude Palm Oil) 
  • เมล็ดในปาล์ม (PK : Palm Kernel) 
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (By Product)
  • กะลาปาล์ม (Shell)
  • ทะลายเปล่า (EFB : Empty Fruit Bunch) 
  • น้ำมันกรดสูง(จากบ่อน้ำเสีย) (PAO : Palm Acid Oil) 
  • เส้นใยปาล์ม (Fiber) 
  • ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต

ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์ (Product)  คือ พลังงานไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP: Very Small Power Producer) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 33,000 โวลต์

 

ทั้งนี้ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 บริษัทได้แปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120.00 ล้านบาท เป็น 170.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO: Initial Public Offering) และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ช่วงเวลาของบริษัท

ระยะเวลาการก่อตั้ง

เว้นอันนี้ไว้ไม่ต้องใส่ (ห้ามลบ)

เว้นอันนี้ไว้ไม่ต้องใส่ (ห้ามลบ)

เว้นอันนี้ไว้ไม่ต้องใส่ (ห้ามลบ)

เว้นอันนี้ไว้ไม่ต้องใส่ (ห้ามลบ)
ปีพุทธศักราช 2526

จดทะเบียน บริษัท เอเชียน้ำมันปาล์ม จำกัด

ปีพุทธศักราช 2526
ปีพุทธศักราช 2527

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่กำลังการผลิต 10 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง

ปีพุทธศักราช 2527
ปีพุทธศักราช 2530

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการ

ปีพุทธศักราช 2530
ปีพุทธศักราช 2536

ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 30 ตัน ผลปาล์มสดต่อชั่วโมง โดยได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ (BOI)

ปีพุทธศักราช 2536
ปีพุทธศักราช 2537

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 84 ล้านบาทผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย

ปีพุทธศักราช 2537
ปีพุทธศักราช 2544

ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 45 ตันของปาล์มสดต่อชั่วโมง

ปีพุทธศักราช 2544
ปีพุทธศักราช 2547

พัฒนาใช้ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำเสียลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และได้พลังงานไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ เป็นพลังงานทดแทน

ปีพุทธศักราช 2547
ปีพุทธศักราช 2550

ได้รับรางวัล THAILAND ENERGY AWARDS 2007


ได้รับรางวัล ASEAN AWARDS


ได้รับมาตราฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ปีพุทธศักราช 2550
ปีพุทธศักราช 2551

ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA แบบต่อเนื่อง

ปีพุทธศักราช 2551
ปีพุทธศักราช 2560

ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 60 ตันของปาล์มสดต่อชั่วโมง

ปีพุทธศักราช 2560
ปีพุทธศักราช 2565

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปีพุทธศักราช 2565
ปีพุทธศักราช 2566

อนุมัติการแปรสภาพจาบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)”

ปีพุทธศักราช 2566

ALLIANCE INNOVATIVE SUSTAINABILITY

Optimized by Optimole