ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

น้ำมันปาล์มดิบ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำทะลายปาล์มสด (FFB) เข้าสู่กระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ตามขั้นตอน โดย วิธีการ นึ่ง นวด กวนและหีบน้ำมันด้วยเครื่องจักรในแต่ละขั้นตอน จนได้น้ำมันปาล์มดิบ และนำมาผ่านกรรมวิธีการกรองแยกน้ำมันให้มีความบริสุทธิ์

จนได้ออกมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลแดง น้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน และถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมไบโอดีเซล และอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล ซึ่งจะนำไปพัฒนาต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ยาสระผม สบู่ เป็นต้น

โดยอัตราในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (OER) จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของทะลายปาล์มสดที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นซึ่งประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยอัตราการสกัด
น้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ร้อยละ 18 – 19

 

โดยบริษัทได้จัดตั้งโครงการ Asian Plus+ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ค้าทะลายปาล์มสด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปลูกและการตัดทะลายปาล์มสดที่มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อ
ผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับบริษัท และจากโครงการ Asian Plus+ นี้ทำให้บริษัทมีอัตราการ
สกัดน้ำมันปาล์มดิบที่สูงขึ้นนับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ และยังส่งผลให้น้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน 

ALLIANCE INNOVATIVE SUSTAINABILITY

Optimized by Optimole