ข่าวสารและกิจกรรม

3 เมษายน 2567 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ประจำปี 2567

3 เมษายน 2567 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ประจำปี 2567

แชร์

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 บริษัทฯ  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาศักยภาพของเด็ก  บริษัทฯ  จึงมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง   โดยการบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ  ในครั้งนี้   เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน   ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหกปี   ให้กับครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส


“บริษัทฯ  หวังว่าเงินบริจาคในครั้งนี้   จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเด็กด้อยโอกาส   ให้พวกเขาได้รับการศึกษา   โภชนาการ   และการดูแลอย่างเหมาะสม

การสร้างความได้เปรียบใน
ห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัททั้งในด้านราคาและคุณภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Optimized by Optimole