ข่าวสารและกิจกรรม

10 เมษายน 2567 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อนุเคราะห์น้ำดื่มเพื่อนสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

10 เมษายน 2567 บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อนุเคราะห์น้ำดื่มเพื่อนสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

แชร์

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  มอบน้ำดื่มจำนวน เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567  โดยได้ตั้งจุดบริการประชาชน ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่   เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567


บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  ตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก   บริษัทฯ  จึงมุ่งมั่นในการสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนน


การมอบน้ำดื่มในครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ของบริษัทฯ   หวังว่าจะเป็นการบรรเทาความกระหายคลายร้อน  และช่วยให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัย 

การสร้างความได้เปรียบใน
ห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัททั้งในด้านราคาและคุณภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Optimized by Optimole