ข่าวสารและกิจกรรม

9 เมษายน 2567บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตามโครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2567

9 เมษายน 2567บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตามโครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2567

แชร์

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุประจำปี 2567 บริษัทฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน “บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอันดีงามนี้ การสนับสนุนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในครั้งนี้ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุในชุมชนกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เป็นประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดมายาวนาน  ซึ่งสะท้อนถึงค่านิยมและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนไทย  กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกอบอุ่นใจ  เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้มีอาวุโส  และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ในชุมชนอีกด้วยสำหรับกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบผ้าปาเต๊ะ จำนวน 250 ผืน ให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม  สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเป็นอย่างมากบริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

การสร้างความได้เปรียบใน
ห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัททั้งในด้านราคาและคุณภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Optimized by Optimole