ข่าวสารและกิจกรรม

22 มีนาคม 2566 คุณมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน

22 มีนาคม 2566 คุณมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน

แชร์

22 มีนาคม 2566 คุณมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน คุณนันทกร อุดมผลกุล รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติที่บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์มจำกัด ได้สนับสนุนดำเนินด้านงานคนพิการ จาก นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และมอบของขวัญให้กับคนพิการ และน้ำดื่ม ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565

การสร้างความได้เปรียบใน
ห่วงโซ่คุณค่าแบบบูรณาการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัททั้งในด้านราคาและคุณภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Optimized by Optimole