นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงิน บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ AP0 เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครั้งแรกต่อประชาชน (IP0) พร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก..ต. และยื่คำขอให้รับหุ่นสามัญป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ก.ค.66 เรียบร้อยแล้ว

 

สำหรับ APO มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 120 ล้านบาท เตรียมเพิ่มทุนอีก 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท รวม
เป็นทุนจดทะเบียนหลัง IPO ที่ 170 ล้านบาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น
สัดส่วนหุ้นที่เสนอขายคิดเป็น 29.41% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกแล:จ่หน่ายแล้วของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญในครั้งนี้ และจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

 

ด้านนายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า การระดมทุนและเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ a จะเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกสต่อยอดธุรกิจให้มีความมั่นคง และเพิ่มความสามารถในการแข่งข้น นอกจากนี้
ยังได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว
ขณะที่ นายสิทธิภาส อุดมผลกล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AP0 เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนใน
ตลดหลักทรัพย์ แai โดยวัตถุประสงค์ของกรระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิต และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการในอนาคต

 

ทั้งนี้ ด้วยประสบกรณ์ร่วม 40 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มติบ จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักจากการสกัดน้ำมันปาล์มติบ
และผลพลอยได้ รวมถึงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊ซชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะ
สร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์การกษตรแบบบูณากรและยั่งยืน เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ภายใต้การ
จัดหาวัตถุติบและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินธุรก็จให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนคู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง รวมไปถึงการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนในท้องถิ่น

Optimized by Optimole