ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์พลอยได้

ในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จะได้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ประกอบไปด้วย กะลาปาล์ม (Shell) น้ำมันกรดสูง (จากบ่อน้ำเสีย) (PAO) ทะลายเปล่า (EFB) และเส้นใยปาล์ม (FIBER) โดยมีรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้ ดังนี้

เส้นใยปาล์ม (PALM FIBER)

เส้นใยปาล์ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นตอนการหีบ มีลักษณะเป็นเส้นใยฝอย โดยบริษัท
นำเส้นใยปาล์มมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนเพื่อใช้ภายในกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อเป็นการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ALLIANCE INNOVATIVE SUSTAINABILITY

Optimized by Optimole