ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์พลอยได้

ในกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ จะได้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ประกอบไปด้วย กะลาปาล์ม (Shell) น้ำมันกรดสูง (จากบ่อน้ำเสีย) (PAO) ทะลายเปล่า (EFB) และเส้นใยปาล์ม (FIBER) โดยมีรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้ ดังนี้

ทะลายปาล์มเปล่า (EFB : EMPTY FRUIT BUNCH)

ทะลายเปล่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นตอนการนึ่งและนวดด้วยการเหวี่ยง ซึ่งทำให้
ผลปาล์มสดหลุดออกจากทะลายปาล์มสด ทะลายเปล่าที่ได้จะนำไปจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อ นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ประเภทชีวมวล หรือนำไปใช้เป็นปุ๋ยเพื่อการเกษตร

ALLIANCE INNOVATIVE SUSTAINABILITY

Optimized by Optimole