น้ำมันปาล์มดิบ

น้ำมันปาล์มดิบ

น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดได้จากการบีบเนื้อปาล์ม ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลว สีส้มขุ่น โดยบริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ทำให้น้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้จากกระบวนการผลิตมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เมล็ดในปาล์ม

เมล็ดในปาล์ม

เมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel) หรือเนื้อในของผลปาล์ม ซึ่งเป็นแก่นที่อยู่ในสุดของผลปาล์ม ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากผลปาล์มทะลาย เมล็ดในปาล์มมีลักษณะเป็น สีขาวขุ่น และแข็งมาก

กะลา

กะลา

ปาล์มทะลายที่ได้เข้ากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม จะเกิดผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต กะลาปาล์ม,ทะลายปาล์มเปล่า,ขี้เค้ก (Cake Decanter),เส้นใยปาล์ม

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

บริษัท เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้มองเห็นความสำคัญการใช้พลังงานทดแทน และให้การสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ จึงเกิดเป็นโครงการ BIOGAS

ทะลายปาล์มเปล่า

ทะลายปาล์มเปล่า

ปาล์มทะลายที่ได้เข้ากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม จะเกิดผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต กะลาปาล์ม,ทะลายปาล์มเปล่า,ขี้เค้ก (Cake Decanter),เส้นใยปาล์ม

น้ำมันกรดสูง

น้ำมันกรดสูง

ปาล์มทะลายที่ได้เข้ากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม จะเกิดผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต กะลาปาล์ม,ทะลายปาล์มเปล่า,ขี้เค้ก (Cake Decanter),เส้นใยปาล์ม

เส้นใยปาล์ม

เส้นใยปาล์ม

ปาล์มทะลายที่ได้เข้ากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม จะเกิดผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต กะลาปาล์ม,ทะลายปาล์มเปล่า,ขี้เค้ก (Cake Decanter),เส้นใยปาล์ม